Mums ir atšķirīgi noteikumi un nosacījumi patērētājiem un biznesa klientiem. Tālāk apskatiet atbilstošos noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz jums:

Noteikumi un nosacījumi patērētājiem

Atjaunots: 2023-05-17

Šie Thuiswinkel.org vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir izstrādāti, apspriežoties ar Patērētāju asociāciju Sociālās un ekonomikas padomes Pašregulācijas koordinācijas grupas (CZ) ietvaros, un tie stāsies spēkā 2014. gada 1. jūnijā.

 

Saturs:

1. punkts - Definīcijas

2. punkts - Tirgotāja identitāte

3. punkts - Piemērojamība

4. punkts - Piedāvājums

5. punkts - Līgums

6. punkts - Atteikuma tiesības

7. punkts - Patērētāja pienākumi atteikuma gadījumā

8. punkts - Patērētāja atteikuma tiesību izmantošana un ar to saistītās izmaksas

9. punkts - Tirgotāja pienākumi atteikuma gadījumā

10. punkts - Atteikuma tiesību izslēgšana

11. punkts - Cena

12. punkts - Līguma izpilde un papildu garantija

13. punkts - Piegāde un izpilde

14. punkts - Pagarināta termiņa darījumi: ilgums, izbeigšana un pagarināšana

15. punkts - Maksājumi

16. punkts – Sūdzību izskatīšanas procedūra

17. punkts - Strīdi

18. punkts - Nozares garantija

19. punkts - Papildu vai atšķirīgi noteikumi

20. punkts - Grozījumi Thuiswinkel.org vispārīgajos noteikumos un nosacījumos

 

1. punkts - Definīcijas

Šajos noteikumos un nosacījumos tiek izmantotas šādas definīcijas:

 1. Papildu līgums: līgums, saskaņā ar kuru patērētājs iegādājas produktus, digitālo saturu un/vai pakalpojumus, noslēdzot distances līgumu, un tirgotājs vai trešā persona piegādā šos produktus, digitālo saturu un/vai pakalpojumus saskaņā ar līgumu starp šo trešo personu un tirgotāju;
 2. Atteikuma termiņš: termiņš, kurā patērētājs var izmantot savas atteikuma tiesības;
 3. Patērētājs: fiziska persona, kuras darbības netiek veiktas atbilstoši mērķiem, kas saistīti ar tirdzniecību, profesionālo darbību vai uzņēmējdarbību;
 4. Diena: kalendārā diena;
 5. Digitālais saturs: dati, kas sagatavoti un piegādāti digitālā formātā;
 6. Pagarināta termiņa darījums: distances līgums, kas attiecas uz virkni produktu un/vai pakalpojumu, kuru piegādes un/vai iegādes pienākums ir sadalīts noteiktā laika periodā;
 7. Pastāvīgs informācijas nesējs: jebkurš rīks, tostarp e-pasts, kas ļauj patērētājam vai tirgotājam uzglabāt viņam personīgi adresētu informāciju tādā veidā, kas veicina tās turpmāku izmantošanu vai saskaņošanu laikposmā, kas atbilst informācijas izmantošanas mērķim, un kas ļauj reproducēt saglabāto informāciju nemainītā veidā;
 8. Atteikuma tiesības: iespēja patērētājam atteikties no distances līguma atteikuma termiņa laikā;
 9. Tirgotājs: fiziska vai juridiska persona, kas ir Thuiswinkel.org biedrs un piedāvā produktus, (piekļuvi) digitālajam saturam un/vai pakalpojumus patērētājiem no attāluma;
 10. Distances līgums: līgums, kas noslēgts starp tirgotāju un patērētāju organizētas produktu, digitālā satura un/vai pakalpojumu tālpārdošanas sistēmas ietvaros, kurā pilnīgi vai daļēji līdz pat līguma noslēgšanas brīdim (ieskaitot) tiek izmantota viena vai vairākas distances saziņas metodes;
 11. Atteikuma veidlapas paraugs: Eiropas atteikuma veidlapas paraugs, kas iekļauts šo noteikumu un nosacījumu I pielikumā;
 12. Distances saziņas tehnika: līdzekļi, ko var izmantot saziņai par tirgotāja piedāvājumu un līguma noslēgšanai, patērētājam un tirgotājam vienlaikus neatrodoties vienā telpā.

2. punkts – Tirgotāja identitāte

Pārvaldītājs : vidaXL Europe B.V.

Izplatītāja nosaukums: vidaXL.lv

Ofisa adrese:

Mary Kingsleystraat 1 

5928 SK Venlo,

Nīderlande

E-pasta adrese: webservice@vidaxl.lv

Reģistrācijas Nr: 09188362

VAT Nr: NL820055220B01

3. punkts - Piemērojamība

 1. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz jebkuru tirgotāja piedāvājumu un jebkuru distances līgumu, kas noslēgts starp tirgotāju un patērētāju.
 2. Pirms distances līguma noslēgšanas patērētājam tiks darīts pieejams šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu teksts. Ja tas nav saprātīgi iespējams, tirgotājs pirms distances līguma noslēgšanas norāda veidu, kādā ar vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem var iepazīties tirgotāja telpās, un pēc patērētāja pieprasījuma tos pēc iespējas ātrāk bez maksas nosūta patērētājam.
 3. Ja distances līgums tiek noslēgts elektroniski, tad, pretēji iepriekšējam apakšpunktam un pirms distances līguma noslēgšanas, šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu tekstu patērētājam var darīt pieejamu elektroniski tā, lai patērētājs varētu viegli saglabāt tos uz pastāvīga datu nesēja. Ja tas nav pamatoti iespējams, tad pirms distances līguma noslēgšanas tirgotājs norāda, kur ar vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem var iepazīties elektroniski un ka tie patērētājam pēc viņa pieprasījuma tiks nosūtīti bez maksas elektroniski vai kādā citā veidā.
 4. Gadījumā, ja papildus šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem piemēro īpašus ar produktu vai pakalpojumu saistītus noteikumus un nosacījumus, pēc analoģijas piemēro otro un trešo apakšpunktu, un patērētājs pretrunīgu noteikumu un nosacījumu gadījumā vienmēr var atsaukties uz piemērojamo nosacījumu, kas viņam ir visizdevīgākais.

4. punkts - Piedāvājums

 1. Ja piedāvājumam ir ierobežots derīguma termiņš vai tas ir pakļauts nosacījumiem, tas tiks skaidri norādīts piedāvājumā.
 2. Piedāvājums satur pilnīgu un precīzu piedāvāto produktu, digitālā satura un/vai pakalpojumu aprakstu. Apraksts ir pietiekami detalizēts, lai patērētājs varētu pienācīgi novērtēt piedāvājumu. Ja tirgotājs izmanto attēlus, tie patiesi atspoguļo piedāvātos produktus, pakalpojumus un/vai digitālo saturu. Acīmredzamas kļūdas vai neprecizitātes piedāvājumā nebūs tirgotājam saistošas.
 3. Katrā piedāvājumā ir iekļauta tāda informācija, lai patērētājam būtu skaidrs, kādas tiesības un pienākumi ir saistīti ar piedāvājuma pieņemšanu.

5. punkts - Līgums

 1. Ievērojot 4. punktā noteikto, līgums ir noslēgts brīdī, kad patērētājs pieņem piedāvājumu un ir izpildīti tā nosacījumi.
 
 1. Ja patērētājs ir pieņēmis piedāvājumu elektroniski, tirgotājs nekavējoties elektroniski apstiprina piedāvājuma pieņemšanas saņemšanu. Kamēr tirgotājs nav apstiprinājis šo piedāvājuma pieņemšanas saņemšanu, patērētājs var lauzt līgumu.
 2. Ja līgums tiek noslēgts elektroniski, tirgotājs veiks atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu datu elektronisku pārsūtīšanu, un nodrošinās drošu tīmekļa vidi. Ja patērētājs var norēķināties elektroniski, tirgotājs veiks atbilstošus drošības pasākumus.
 3. Tirgotājs likumā noteiktajās robežās var iegūt informāciju par patērētāja spēju izpildīt savas maksājumu saistības, kā arī par faktiem un faktoriem, kas ir būtiski, lai distances līgums tiktu noslēgts pareizi. Ja, pamatojoties uz šo izpēti, tirgotājam ir pamatots iemesls neslēgt līgumu, viņam ir tiesības, pamatojot iemeslus, atteikt pasūtījumu vai pieteikumu vai noteikt īpašus nosacījumus tā izpildei.
 4. Ne vēlāk kā produkta, pakalpojuma vai digitālā satura piegādes brīdī tirgotājs rakstiski vai tādā veidā, lai patērētājs varētu saglabāt to uz pieejama pastāvīga informācijas nesēja, nosūta patērētājam šādu informāciju:
 • tirgotāja uzņēmējdarbības vietas biroja adrese, kur patērētājs var iesniegt sūdzības;
 • nosacījumi, ar kādiem patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, un veids, kādā patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, vai skaidrs paziņojums par atteikuma tiesību izslēgšanu;
 • informācija par garantijām un esošajiem pēcpārdošanas pakalpojumiem;
 • produkta, pakalpojuma vai digitālā satura cena, ieskaitot visus nodokļus; ciktāl piemērojams, piegādes izmaksas, kā arī distances līguma apmaksas, piegādes vai izpildes veids;
 • prasības līguma laušanai, ja līguma darbības termiņš ir ilgāks par vienu gadu vai tas ir beztermiņa;
 • ja patērētājam ir atteikuma tiesības, atteikuma veidlapas paraugs.
 1. Pagarināta termiņa darījuma gadījumā iepriekšējā apakšpunkta noteikumi attiecas tikai uz pirmo piegādi.

6. punkts - Atteikuma tiesības

Pēc produktu piegādes:

 1. Iegādājoties produktus, patērētājam ir tiesības izbeigt līgumu vismaz 14 dienu laikā, nenorādot iemeslus. Tirgotājam ir atļauts prasīt patērētājam šādu līguma laušanas iemeslu, tomēr patērētājam nav pienākuma norādīt savu(-us) iemeslu(-us).
 2. apakšpunktā norādītais termiņš sākas nākamajā dienā pēc tam, kad patērētājs vai patērētāja iepriekš norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir saņēmuši produktu, vai:
 • ja patērētājs ir pasūtījis vairākus produktus: dienā, kad patērētājs vai patērētāja iepriekš norādīta trešā persona ir saņēmuši pēdējo produktu. Tirgotājs var atteikties no vairāku produktu pasūtījuma ar atšķirīgu piegādes laiku, ja viņš pirms pasūtījuma veikšanas ir skaidri informējis patērētāju.
 • ja produkta piegāde sastāv no vairākiem sūtījumiem vai daļām: diena, kurā patērētājs vai patērētāja iepriekš norādīta trešā persona ir saņēmuši pēdējo sūtījumu vai pēdējo daļu;
 • ar līgumiem par regulāru produktu piegādi noteiktā laika periodā: dienā, kad patērētājs vai patērētāja iepriekš norādīta trešā persona ir saņēmuši pēdējo produktu.

Pēc pakalpojumu sniegšanas un digitālā satura piegādes, kas netiek piegādāts materiālā datu nesējā:

 1. Patērētājam ir tiesības izbeigt līgumu par digitālā satura piegādi, kas nav piegādāts materiālā datu nesējā, vismaz četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslu. Tirgotājam ir atļauts prasīt patērētājam šādu līguma laušanas iemeslu, tomēr patērētājam nav pienākuma norādīt savu(-us) iemeslu(-us).
 2. 3. apakšpunktā norādītais termiņš sākas nākamajā dienā pēc līguma noslēgšanas.

 

Pagarināts atteikuma termiņš produktiem, pakalpojumiem un digitālajam saturam, kas netiek piegādāts materiālā datu nesējā, ja patērētājs nav informēts par atteikuma tiesībām:

 1. Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam likumā noteikto informāciju par atteikuma tiesībām vai atteikuma veidlapas paraugu, atteikuma termiņš beidzas divpadsmit mēnešus pēc sākotnēji noteiktā atteikuma termiņa beigām, pamatojoties uz šī punkta iepriekšējos apakšpunktos minēto.
 2. Ja tirgotājs ir sniedzis patērētājam iepriekšējā apakšpunktā minēto informāciju divpadsmit mēnešu laikā pēc sākotnējā atteikuma termiņa sākuma datuma, atteikuma termiņš beidzas četrpadsmit dienas pēc dienas, kad patērētājs ir saņēmis šo informāciju.
 

7. punkts - Patērētāju pienākumi atteikuma termiņā

 1. Atteikuma termiņā patērētājs uzmanīgi izturas pret produktu un tā iepakojumu. Viņš izpako vai izmanto produktu tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai noteiktu produkta veidu, īpašības un darbību. Pamatpozīcija ir tāda, ka patērētājs drīkst tikai rīkoties ar produktu un pārbaudīt to tādā pašā veidā, kā tas būtu atļauts veikalā.
 2. Patērētājs ir atbildīgs tikai par produkta vērtības samazināšanos, kas radusies, ja ar produktu rīkojas citādi, nekā atļauts 1. apakšpunktā.
 3. Patērētājs nav atbildīgs par produkta vērtības samazināšanos, ja tirgotājs pirms līguma noslēgšanas nav sniedzis patērētājam visu likumā noteikto obligāto informāciju par atteikuma tiesībām.

8. punkts - Patērētāji, kas izmanto savas atteikuma tiesības, un ar to saistītās izmaksas

 1. Ja patērētājs vēlas izmantot savas atteikuma tiesības, viņš informē tirgotāju par to atteikuma termiņā, izmantojot atteikuma veidlapas paraugu vai citā nepārprotamā veidā.
 2. Cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no nākamās dienas pēc 1. apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas patērētājs nosūta produktu atpakaļ vai nodod to tirgotājam (viņa pārstāvim). Tas nav nepieciešams, ja tirgotājs ir piedāvājis pats paņemt produktu. Patērētājs jebkurā gadījumā ir ievērojis preču atpakaļnosūtīšanas termiņu, ja viņš nosūta produktu atpakaļ pirms atteikuma termiņa beigām.
 3. Patērētājs nosūta produktu atpakaļ kopā ar visiem attiecīgajiem piederumiem, ja tas ir pamatoti iespējams, oriģinālajā stāvoklī un iepakojumā un atbilstoši tirgotāja sniegtiem saprātīgiem un skaidriem norādījumiem.
 4. Risks un pierādīšanas pienākums par atteikuma tiesību pareizu un savlaicīgu izmantošanu gulstas uz patērētāju.
 5. Patērētājs sedz tiešās produkta atpakaļnosūtīšanas izmaksas. Ja tirgotājs nav paziņojis, ka šīs izmaksas jāsedz patērētājam, vai arī, ja tirgotājs norāda, ka pats ir gatavs segt šīs izmaksas, patērētājam nav jāsedz produkta atpakaļnosūtīšanas izmaksas.
 6. Ja patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības pēc tam, kad iepriekš ir skaidri pieprasījis, lai pakalpojuma sniegšana vai gāzes, ūdens vai elektroenerģijas piegāde, kas nav sagatavoti pārdošanai ierobežotā apjomā vai noteiktā daudzumā, tiktu uzsākta atteikuma termiņā, patērētājs ir parādā tirgotājam naudas summu, kas ir proporcionāla tai līgumsaistību daļai, ko tirgotājs ir izpildījis atteikuma brīdī, salīdzinājumā ar pilnu līgumsaistību apjomu.
 7. Patērētājs nesedz nekādas izmaksas par pakalpojumu sniegšanu vai ūdens, gāzes vai elektroenerģijas piegādi, kas nav sagatavoti pārdošanai ierobežotā apjomā vai daudzumā, vai par centralizētās siltumapgādes piegādi, ja:
 • tirgotājs nav sniedzis patērētājam likumā noteikto obligāto informāciju par atteikuma tiesībām, izmaksām atteikuma gadījumā vai atteikuma veidlapas paraugu, vai:
 • patērētājs nav nepārprotami pieprasījis sākt pakalpojuma sniegšanu vai gāzes, ūdens, elektroenerģijas vai centralizētās siltumapgādes piegādi atteikuma termiņā.
 1. Patērētājs nesedz nekādas izmaksas par pilnīgu vai daļēju digitālā satura piegādi, kas nav piegādāts materiālā datu nesējā, ja:
 • pirms piegādes viņš nav nepārprotami piekritis līguma izpildes uzsākšanai pirms atteikuma termiņa beigām;
 • viņš, dodot savu piekrišanu, nav atzinis, ka ir zaudējis atteikuma tiesības; vai
 • tirgotājs nav apstiprinājis šo patērētāja paziņojumu.
 1. Ja patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības, visi papildu līgumi tiek izbeigti saskaņā ar likumu.

9. punkts - Tirgotāja pienākumi atteikuma gadījumā

 1. Ja tirgotājs nodrošina patērētājam iespēju paziņot par atteikumu elektroniski, tad pēc šāda paziņojuma saņemšanas viņš nekavējoties nosūta apstiprinājumu par saņemšanu.
 2. Tirgotājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad patērētājs ir paziņojis par atteikumu, atmaksā visus patērētāja veiktos maksājumus, tajā skaitā visus piegādes izdevumus, kurus tirgotājs iekasējis par produkta atpakaļnosūtīšanu. Ja vien tirgotājs nepiedāvā pats saņemt produktu, viņš var atlikt atmaksu līdz brīdim, kad viņš ir saņēmis produktu, vai līdz brīdim, kad patērētājs pierāda, ka viņš ir atdevis produktu, atkarībā no tā, kas notiek vispirms.
 
 1. Jebkādas atmaksas veikšanai tirgotājs izmanto to pašu maksāšanas metodi, ko sākotnēji izmantoja patērētājs, ja vien patērētājs nepiekrīt citai metodei. Atmaksa patērētājam ir bez maksas.
 2. Ja patērētājs ir izvēlējies dārgāku piegādes veidu nekā lētākais standarta piegādes veids, tirgotājam nav jāatmaksā papildu izmaksas par dārgāko piegādes veidu.

10. punkts - Atteikuma tiesību izslēgšana

Tirgotājs var izslēgt atteikuma tiesības attiecībā uz turpmāk minētajiem produktiem un pakalpojumiem, bet tikai tad, ja tirgotājs to skaidri norādījis, iesniedzot piedāvājumu, vai vismaz savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas:

 1. Produkti vai pakalpojumi, kuru cenas ir pakļautas svārstībām finanšu tirgū, ko tirgotājs nevar ietekmēt un kas var rasties atteikuma termiņā;
 2. Līgumi, kas noslēgti publiskā izsolē. Publiska izsole ir pārdošanas metode, kurā tirgotājs piedāvā produktus, digitālo saturu un/vai pakalpojumus izsolē izsoles vadītāja vadībā un kurā uzvarējušajam solītājam ir pienākums iegādāties produktus, digitālo saturu un/vai pakalpojumus;
 3. Pakalpojumu līgumi pēc pilnīgas pakalpojuma izpildes, bet tikai tad, ja:
 • izpilde ir uzsākta ar patērētāja skaidru iepriekšēju piekrišanu; un
 • patērētājs ir paziņojis, ka viņš zaudē atteikuma tiesības, tiklīdz tirgotājs ir pilnībā izpildījis līgumu;
 1. Kompleksie ceļojumi, kompleksās brīvdienas un kompleksās ekskursijas, kā minēts Civilkodeksa (BW) 7:500 pantā, un līgumi par pasažieru pārvadājumiem;
 2. Pakalpojumu līgumi, kas nodrošina izmitināšanu, ja līgumā jau ir noteikts konkrēts izpildes datums vai periods, un kas neattiecas uz dzīvošanu, preču pārvadāšanu, automašīnu nomas pakalpojumiem un ēdināšanu;
 3. Līgumi, kas attiecas uz brīvā laika pavadīšanas pasākumiem, ja līgumā jau ir noteikts konkrēts izpildes datums vai periods;
 4. Produkti, kas izgatavoti pēc patērētāja specifikācijām, kas nav rūpnieciski ražoti un ir izgatavoti, pamatojoties uz patērētāja individuālu izvēli vai lēmumu, vai ir skaidri paredzēti konkrētai personai;
 5. Produkti, kas ātri bojājas vai kuriem ir ierobežots glabāšanas laiks;
 6. Aizzīmogoti produkti, kas nav piemēroti atpakaļnosūtīšanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuru plomba pēc piegādes ir bojāta;
 7. Produkti, kas pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukti ar citiem produktiem to īpašību dēļ;
 8. Alkoholiskie dzērieni, par kuru cenu tika panākta vienošanās līguma noslēgšanas brīdī, bet kuru piegāde var notikt tikai pēc 30 dienām un kuru faktiskā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras tirgotājs nevar ietekmēt;
 9. Aizzīmogoti audio un video ieraksti un datoru programmatūra, kuru zīmogs pēc piegādes ir bojāts;
 10. Digitālā satura piegāde, kas nav sniegta materiālā datu nesējā, bet tikai tad, ja:
 • piegāde uzsākta ar patērētāja skaidru iepriekšēju piekrišanu, un
 • patērētājs ir paziņojis, ka tādējādi viņš zaudē atteikuma tiesības.

11. punkts - Cena

 1. Piedāvājumā norādītajā spēkā esamības termiņā piedāvāto produktu un/vai pakalpojumu cenas netiek paaugstinātas, izņemot cenu izmaiņas, kas saistītas ar PVN likmju izmaiņām.
 2. Neatkarīgi no iepriekšējā apakšpunkta tirgotājs var piedāvāt produktus vai pakalpojumus par mainīgām cenām, ja šīs cenas ir pakļautas finanšu tirgus svārstībām, kuras tirgotājs nevar ietekmēt. Piedāvājumā ir jānorāda šī saikne ar svārstībām un fakts, ka visas minētās cenas ir ieteicamās cenas.
 3. Cenu paaugstināšana 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ir atļauta tikai tad, ja tā izriet no normatīvajiem aktiem vai noteikumiem.
 4. Cenu paaugstināšana vairāk nekā 3 mēnešus pēc līguma noslēgšanas ir atļauta tikai tad, ja tirgotājs to ir paredzējis un:
 • tie izriet no normatīvajiem aktiem vai noteikumiem; vai
 • patērētājs ir tiesīgs izbeigt līgumu dienā, kad stājas spēkā cenas paaugstinājums.
 1. Produktu vai pakalpojumu piedāvājumā norādītās cenas ietver PVN.

12. punkts - Līguma izpilde un papildu garantija

 
 1. Tirgotājs garantē, ka produkti un/vai pakalpojumi atbilst līgumam, piedāvājumā norādītajām specifikācijām, saprātīgām uzticamības un/vai izmantojamības prasībām un likumu noteikumiem un/vai valdības noteikumiem, kas bija spēkā līguma noslēgšanas dienā. Ja par to ir panākta vienošanās, tirgotājs arī nodrošina, ka produkts ir piemērots lietošanai, kas nav parasta lietošana.
 2. Tirgotāja, ražotāja vai importētāja sniegtā papildu garantijas vienošanās nekad neierobežo likumīgās tiesības un prasības, ko patērētājs, pamatojoties uz līgumu, var izvirzīt pret tirgotāju, ja tirgotājs nav izpildījis savu līguma daļu.
 3. Ar papildu garantiju saprot jebkuras tirgotāja, viņa piegādātāja, importētāja vai ražotāja saistības, kas piešķir patērētājam noteiktas tiesības vai prasības, kuras pārsniedz likumā paredzētās gadījumā, ja viņš nav izpildījis savu līguma daļu.

13. punkts - Piegāde un izpilde

 1. Tirgotājs ievēros vislielāko iespējamo rūpību, saņemot un izpildot produktu pasūtījumus un izvērtējot pakalpojumu sniegšanas pieteikumus.
 2. Piegādes vieta ir adrese, kuru patērētājs ir darījis zināmu uzņēmumam.
 3. Ievērojot šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu 4. punktā noteikto, uzņēmums izpilda pieņemtos pasūtījumus ātri, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, ja vien nav panākta vienošanās par citu piegādes termiņu. Ja piegāde aizkavējas vai arī, ja piegādi nav iespējams veikt vai to ir iespējams veikt tikai daļēji, patērētājs tiek informēts par to ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma veikšanas. Šādā gadījumā patērētājam ir tiesības izbeigt līgumu bez maksas un tiesības saņemt jebkādu kompensāciju par iespējamiem zaudējumiem.
 4. Pēc līguma izbeigšanas saskaņā ar iepriekšējo apakšpunktu tirgotājs nekavējoties atmaksā patērētājam summu, kādu patērētājs ir samaksājis.
 5. Produktu bojājuma un/vai nozaudēšanas risks gulstas uz tirgotāju līdz brīdim, kad produkti tiek piegādāti patērētājam vai patērētāja iepriekš norādītam un tirgotājam paziņotam pārstāvim, ja vien nav skaidri noteikts citādi.

14. punkts - Pagarināta termiņa darījumi: ilgums, izbeigšana un pagarināšana

Izbeigšana

 1. Patērētājam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt uz nenoteiktu laiku noslēgtu līgumu par regulāru produktu (tostarp elektroenerģijas) vai pakalpojumu piegādi, ievērojot saskaņotos izbeigšanas noteikumus un paziņošanas termiņu, kas nepārsniedz vienu mēnesi.
 2. Patērētājam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu par regulāru produktu (tostarp elektroenerģijas) vai pakalpojumu piegādi noteiktā termiņa beigās, ievērojot saskaņotos izbeigšanas noteikumus un paziņošanas termiņu, kas nepārsniedz vienu mēnesi.
 3. Attiecībā uz pirmajos divos apakšpunktos minētajiem līgumiem patērētājs var:
 • izbeigt tos jebkurā laikā, nevis tikai noteiktā laikā vai noteiktā laikposmā;
 • izbeigt tos tādā pašā veidā, kādā tie tika noslēgti;
 • vienmēr izbeigt tos ar tādu pašu paziņošanas termiņu, kāds noteikts tirgotājam.

Pagarināšana

 1. Uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu par regulāru produktu (tostarp elektroenerģijas) vai pakalpojumu piegādi nevar automātiski pagarināt vai atjaunot uz noteiktu laiku.
 2. Neatkarīgi no iepriekšējā apakšpunktā minētā, uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu par regulāru dienas vai nedēļas laikrakstu vai žurnālu piegādi var automātiski pagarināt uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ja patērētājam ir tiesības izbeigt šo pagarināto līgumu pagarinājuma termiņa beigās, par to paziņojot ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš.
 3. Uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu par regulāru produktu vai pakalpojumu piegādi var automātiski pagarināt uz nenoteiktu laiku tikai tad, ja patērētājam vienmēr ir tiesības izbeigt līgumu, par to paziņojot ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš, un ja līgums noslēgts par regulāru, bet retāku nekā reizi mēnesī, dienas vai nedēļas laikrakstu vai žurnālu piegādi, tad paziņošanas termiņš ir līdz trim mēnešiem.
 4. Uz noteiktu laiku noslēgts līgums par regulāru dienas vai nedēļas laikrakstu vai žurnālu piegādi (izmēģinājuma abonēšanas vai iepazīstināšanas abonēšanas veidā) netiek automātiski pagarināts un automātiski beidzas izmēģinājuma abonēšanas vai iepazīstināšanas abonēšanas perioda beigās.

Ilgums

 
 1. Ja uz noteiktu laiku noslēgta līguma termiņš pārsniedz vienu gadu, tad pēc viena gada patērētājam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt līgumu, par to paziņojot ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš, ja vien saprātīgums un godīgums nenosaka, ka līguma priekšlaicīga izbeigšana nav pieņemama.

15. punkts - Maksājumi

 1. Ciktāl līgumā vai papildu nosacījumos nav noteikts citādi, patērētāja maksājamās summas jāsamaksā 14 dienu laikā pēc atteikuma termiņa sākuma vai arī, ja atteikuma termiņš nav noteikts, 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Ja ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu, šis 14 dienu termiņš sākas nākamajā dienā pēc tam, kad patērētājs ir saņēmis līguma apstiprinājumu.
 2. Pārdodot produktus patērētājiem, vispārīgajos noteikumos un nosacījumos nekad nedrīkst paredzēt avansa maksājumu, kas pārsniedz 50%. Ja ir noteikts avansa maksājums, patērētājs nevar izmantot nekādas tiesības attiecībā uz attiecīgā pasūtījuma vai pakalpojumu izpildi pirms noteiktā avansa maksājuma veikšanas.
 3. Patērētājam ir pienākums nekavējoties ziņot tirgotājam par jebkādām neprecizitātēm sniegtajos vai norādītajos maksājumu datos.
 4. Ja patērētājs savlaicīgi neizpilda savas maksājumu saistības, tad pēc tam, kad tirgotājs ir informējis patērētāju par maksājuma kavējumu, patērētājam tiek piešķirts 14 dienu termiņš maksājumu saistību izpildei; ja maksājums netiek veikts šo 14 dienu laikā, patērētājam ir jāmaksā likumā noteiktie procenti par parāda summu, un tirgotājam ir tiesības iekasēt pamatotas ārpustiesas piedziņas izmaksas, kādas viņam radušās. Šo iekasēšanas izmaksu maksimālais apmērs ir: 15% par nenomaksātām summām līdz 2500 €; 10% par nākamajiem 2500 € un 5% par nākamajiem 5000 €, bet minimālais apmērs ir 40 €. Īpašnieks var atkāpties no šīm summām un procentiem par labu patērētājam.

16. punkts - Sūdzību izskatīšanas procedūra

 1. Tirgotājs nodrošina pietiekami publiskotu sūdzību izskatīšanas procedūru un izskata sūdzību saskaņā ar šo sūdzību izskatīšanas procedūru.
 2. Patērētājam, kurš atklājis nepilnības līguma izpildē, nekavējoties ir jāiesniedz tirgotājam visas sūdzības, tās pilnībā un skaidri aprakstot.
 3. Atbilde uz tirgotājam iesniegtajām sūdzībām tiek sniegta 14 dienu laikā, skaitot no sūdzības saņemšanas dienas. Ja paredzams, ka sūdzības izskatīšanai būs nepieciešams ilgāks laiks, tirgotājs sniegs atbildi 14 dienu laikā, apstiprinot saņemšanu un norādot, kad patērētājs var gaidīt detalizētāku atbildi.
 4. Sūdzību par produktu, pakalpojumu vai tirgotāja pakalpojumu var iesniegt arī, izmantojot sūdzību veidlapu Thuiswinkel.org tīmekļa vietnes patērētāju lapā, www.thuiswinkel.org. Pēc tam sūdzība tiek nosūtīta gan attiecīgajam tirgotājam, gan Thuiswinkel.org.
 5. Ja sūdzību nevar atrisināt, savstarpēji vienojoties saprātīgā termiņā vai 3 mēnešu laikā pēc sūdzības iesniegšanas, rodas strīds, par kuru var sākt strīdu izšķiršanas procedūru.

17. punkts - Strīdi

 1. Līgumus, kas noslēgti starp tirgotāju un patērētāju un uz kuriem attiecas šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi, reglamentē tikai un vienīgi Nīderlandes tiesību akti.
 2. Strīdus starp patērētāju un tirgotāju par līgumu noslēgšanu vai izpildi saistībā ar produktiem vai pakalpojumiem, kas jāpiegādā šim tirgotājam, var iesniegt Thuiswinkel Strīdu komitejā (Thuiswinkel Disputes Committee), P.O. Box 90600, 2509 LP, Hāgā (www.sgc.nl) vai nu patērētājs, vai tirgotājs, ievērojot turpmāk izklāstītos noteikumus.
 3. Strīdu komiteja izskata strīdu tikai tad, ja patērētājs vispirms nekavējoties iesniedz sūdzību tirgotājam.
 4. Strīds jāiesniedz Strīdu komitejai rakstveidā vēlākais trīs mēnešu laikā pēc strīda rašanās.
 5. Ja patērētājs vēlas iesniegt strīdu izskatīšanai Strīdu komitejā, tirgotājam šī izvēle ir saistoša. Ja tas notiek pēc tirgotāja vēlēšanās, patērētājs, atbildot uz tirgotāja rakstisku pieprasījumu, norāda, vai viņš to vēlas vai arī dod priekšroku strīda izskatīšanai kompetentā tiesa. Ja patērētājs piecu nedēļu laikā nenorāda tirgotājam savu izvēli, tad tirgotājam ir tiesības iesniegt strīdu izskatīšanai kompetentā tiesā.
 6. Uz Strīdu komitejas lēmumiem attiecas Strīdu komitejas noteikumos izklāstītie nosacījumi. Strīdu komitejas lēmumi tiek pieņemti ar saistošu atzinumu.
 
 1. Strīdu komiteja neizskata strīdu vai izbeidz savu iejaukšanos, ja tirgotājam ir piemērota maksājumu apturēšana, tas ir bankrotējis vai faktiski pārtraucis uzņēmējdarbību, pirms komiteja ir izskatījusi strīdu sēdē un pieņēmusi galīgo lēmumu.
 2. Ja papildus Thuiswinkel Strīdu komitejai ir cita kompetenta strīdu komiteja, kas ir atzīta vai saistīta ar Strīdu komitejas Patērētāju lietu fondu (SGC) vai Sūdzību institūtu finanšu pakalpojumiem (Kifid), Thuiswinkel Strīdu komiteja ir prioritāri kompetenta izskatīt strīdus, kas galvenokārt attiecas uz distances pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas metodi. Visos pārējos strīdos kompetentas ir citas SGC vai Kifid atzītas strīdu komitejas.

18. punkts - Nozares garantija

 1. Thuiswinkel.org garantē, ka tās biedri izpildīs Thuiswinkel Strīdu komitejas uzliktās saistības attiecībā uz saistošo atzinumu, ja vien biedrs neizlemj iesniegt saistošo atzinumu pārbaudei tiesā divu mēnešu laikā pēc šī atzinuma datuma. Tiesas pārbaudes gadījumā garantijas apturēšana beigsies, un garantija atkal stāsies spēkā pēc tam, kad tiesas spriedums kļūs galīgs, tiesai paziņojot, ka saistošajam atzinumam ir saistošs spēks. Thuiswinkel.org samaksās patērētājam summu, kas nepārsniedz 10 000 € par katru saistošo atzinumu. Par summām, kas pārsniedz 10 000 € par saistošo atzinumu, tiks izmaksāti 10 000 €. Attiecībā uz 10 000 € pārsnieguma summu Thuiswinkel.org ir pienākums censties nodrošināt, lai biedrs ievērotu saistošo atzinumu.
 2. Šīs garantijas piemērošanas nolūkos ir nepieciešams, lai patērētājs iesniegtu rakstisku pārsūdzību Thuiswinkel.org un nodotu savu pretenziju pret tirgotāju Thuiswinkel.org. Ja pretenzija pret tirgotāju pārsniedz 10 000 €, patērētājam tiks piedāvāta iespēja nodot savu pretenziju pret tirgotāju, kas pārsniedz 10 000 €, Thuiswinkel.org, kas savā vārdā un par savām izmaksām veiks prasījuma apmaksu tiesā.

19. punkts - Papildu vai atšķirīgi noteikumi

Papildu noteikumi vai noteikumi, kas atšķiras no šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, nedrīkst kaitēt patērētājam, un tie ir jānoformē rakstiski vai tādā veidā, lai patērētāji varētu uzglabāt tos viegli pieejamā veidā uz pastāvīga informācijas nesēja.

20. punkts - Grozījumi Thuiswinkel.org vispārīgajos noteikumos un nosacījumos

 1. Thuiswinkel.org grozīs šos vispārīgos noteikumus un nosacījumus tikai pēc apspriešanās ar Patērētāju asociāciju.
 2. Grozījumi šajos noteikumos un nosacījumos stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie ir publicēti atbilstošā veidā, pieņemot, ka gadījumā, ja grozījumi tiek veikti piedāvājuma spēkā esamības laikā, noteicošais ir patērētājam vislabvēlīgākais noteikums.

 

Thuiswinkel.org

P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Nīderlande [the Netherlands]

 

Tiesības var rasties tikai pamatojoties uz šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu holandiešu valodas versiju.

 

 

I pielikums: Atteikuma veidlapas paraugs

Atteikuma veidlapas paraugs

 

(šī veidlapa jāaizpilda un jāatdod tikai tad, ja jūs vēlaties atteikties no līguma)

 

-       Kam:       Vida XL B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

The Netherlands

webservice@vidaxl.lv

 

-               Es/mēs* ar šo informēju/informējam jūs attiecībā uz mūsu līgumu par

šādu produktu pārdošanu: [produkta apraksts]*

šādu digitālā satura piegādi: [digitālā satura apraksts]*

šādu pakalpojumu sniegšanu: [pakalpojuma apraksts]*

 

es/mēs* izmantoju/izmantojam savas atteikuma tiesības.

 

-               Pasūtīts*/saņemts* [pakalpojumu pasūtīšanas vai preču saņemšanas datums]

-               [Patērētāja(-u) nosaukums]

-               [Patērētāja(-u) adrese]

-               [Patērētāja(-u) paraksts] (tikai tad, ja šo veidlapu iesniedz papīra formā)

 

* Nosvītrojiet vai sniedziet papildu informāciju, kā nepieci

 

 

Noteikumi un nosacījumi biznesa klientiem

Pēdējoreiz atjaunināts: 2023-12-08

Saturs:

1. punkts - Skaidrojumi

2. punkts - Uzņēmēja identitāte

3. punkts - Piemērojamība

4. punkts - Piedāvājums

5. punkts - Līgums

6. punkts - Cenas

7. punkts - Līguma izpilde un papildu garantija

8. punkts - Piegāde un izpilde

9. punkts - Paplašināti darījumi: ilgums, izbeigšana un pagarināšana

10. punkts - Maksājums

11. punkts - Īpašumtiesību saglabāšana

12. punkts - Atbildība

13. punkts - Sūdzību procedūra

14. punkts - Strīdi

1. punkts - Skaidrojumi

Visos šajos Noteikumos un nosacījumos tiks izmantoti šādi termini un definīcijas:

1. Diena: kalendārā diena;

2. Digitālais saturs: dati, kas tiek ražoti vai piegādāti digitālā formā;

3. Ilgtermiņa līgums: līgums, kas paredz regulāru priekšmetu, pakalpojumu un / vai digitālā satura piegādi noteiktā laika posmā;

4. Izturīgs informācijas nesējs: jebkurš rīks, tostarp e-pasts, kas ļauj klientam vai uzņēmējam saglabāt personīgi adresētu informāciju tādā veidā, lai nākotnē varētu konsultēties vai izmantot laika posmā, kas ir pielāgots mērķim, kuram informācija ir paredzēta, un ļauj nemainīt saglabātās informācijas reproducēšanu;

5. Klients: fiziska vai juridiska persona, kas darbojas kā profesionālis un / vai uzņēmums;

6. Uzņēmējs: fiziska vai juridiska persona, kas klientiem piedāvā produktus, (piekļuvi) digitālajam saturam un / vai pakalpojumus no attāluma;

7. Distances līgums: līgums, kas tiek noslēgts starp uzņēmēju un klientu organizētas sistēmas ietvaros, attālināti pārdodot preces, digitālo saturu un / vai pakalpojumus, ar kuru līdz līguma noslēgšanai tiek ekskluzīvi vai daļēji izmantots viens vai vairāk saziņas paņēmienu no attāluma;

8. Rakstisks: šajos noteikumos un nosacījumos “rakstisks” ietver saziņu pa e-pastu un faksu, ja sūtītāja identitāte un e-pasta ziņojuma integritāte ir pietiekami droša;

9. Tehnika saziņai no attāluma: resurss, ko var izmantot līguma slēgšanai, klientam un uzņēmējam vienlaikus nesanākot kopā vienā telpā;

10. Vietne: uzņēmēja interneta veikals, kurā tiek piedāvātas preces un pakalpojumi, kurus klienti var iegādāties;

11. Platforma : ārējā vide, kurā uzņēmēji var piedāvāt preces un pakalpojumus, kurus var iegādāties klienti.

2. punkts - Uzņēmēja identitāte

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību vidaXL Europe B.V., kas atrodas Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Nīderlande. Darbojas Nīderlandē ar PVN numuru: NL820055220B01, tirdzniecība ar Tirdzniecības kameras numuru 09188362.

3. punkts - Piemērojamība

1. Šie noteikumi un nosacījumi ir piemērojami visiem uzņēmēja piedāvājumiem un visiem distances līgumiem starp uzņēmēju un klientu.

2. Ja klients savā uzdevumā iekļauj noteikumus vai nosacījumus, kas atšķiras no vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem vai neparādās tajos, tad noteikumi vai nosacījumi uzņēmējam būs piemērojami tikai tad, ja tie tiks pieņemti rakstveidā.

3. Šo noteikumu un nosacījumu teksts klientam būs pieejams pirms distances līguma noslēgšanas. Ja tas nav iespējams, uzņēmējs pirms distances līguma noslēgšanas paziņos veidu, kā uzņēmējs var iepazīties ar noteikumiem un nosacījumiem, un ka tos pēc klienta pieprasījuma var nosūtīt pēc iespējas ātrāk, bez maksas.

4. Ja distances līgums tiek noslēgts elektroniski, iespējams, ka pretēji iepriekšējam punktam un pirms distances līguma noslēgšanas šo noteikumu un nosacījumu tekstu var elektroniski padarīt pieejamu klientam tādā veidā, lai klients to var vienkārši uzglabāt pastāvīgā datu nesējā. Ja tas nav iespējams, pirms distances līguma noslēgšanas tiks norādīts, kur ar noteikumiem un nosacījumiem var iepazīties elektroniski un ka tie pēc klienta pieprasījuma tiks nosūtīti elektroniski vai citā veidā bez maksas.

5. Ja un ciktāl viens no šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem ir spēkā neesošs vai anulēts, attiecīgais noteikums ir jālasa tādā veidā, kā likumīgi atļauts noteikums, kas pēc satura ir vistuvākais pušu nodomiem, kā šķiet no spēkā neesoša vai anulēta noteikuma puses, bet pārējie noteikumi paliek spēkā pilnībā.

6. Ja papildus šiem noteikumiem un nosacījumiem tiek piemēroti īpaši ārējās platformas nosacījumi, uz kuriem uzņēmējs piedāvā produktus un pakalpojumus, pretrunīgu apstākļu gadījumā klients vienmēr var atsaukties uz piemērojamo nosacījumu, kas ir visizdevīgākais viņam, bet tikai tad, ja nav jāatkāpjas no Noteikumiem un nosacījumiem.

7. Biznesa klientiem nebūs piekļuves Izsolēm reģionos, kur tiek piedāvāti šie pakalpojumi.

4. punkts - Piedāvājums

1. Ja uz piedāvājumu attiecas ierobežots ilgums vai nosacījumi, tas tiks skaidri norādīts piedāvājumā.

2. Piedāvājumā tiks iekļauts pilns un detalizēts piedāvāto produktu, digitālā satura un / vai pakalpojumu apraksts.

3. Vietnes saturs, kā arī tās piedāvājums ir sastādīts ar īpašu rūpību. Tomēr uzņēmējs nevar garantēt, ka visa informācija vietnē vienmēr ir pareiza un pilnīga. Tāpēc visas cenas, piedāvājums un cita informācija vietnē un citos uzņēmēja materiālos ir pakļauta acīmredzamām programmēšanas un rakstīšanas kļūdām.

5. punkts - Līgums

1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad klients pieņem piedāvājumu un atbilst attiecīgajiem nosacījumiem.

2. Ja klients ir pieņēmis piedāvājumu elektroniski, uzņēmējs nekavējoties elektroniski apstiprina piedāvājuma pieņemšanas saņemšanu. Ja uzņēmējs nav apstiprinājis piedāvājuma pieņemšanas saņemšanu, klients var lauzt līgumu.

3. Pēc tam, kad klients ir pieņēmis piedāvājumu, uzņēmējs patur tiesības atcelt piedāvājumu 3 darba dienu laikā pēc pieņemšanas. Uzņēmējs par šādu atcelšanu nekavējoties paziņos klientam.

4. Ja līgums tiek noslēgts elektroniski, uzņēmējs veiks atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu datu elektronisku pārsūtīšanu, kā arī nodrošinās drošu tīmekļa vidi. Ja klients var norēķināties elektroniski, uzņēmējs šajā nolūkā ievēros atbilstošus drošības pasākumus.

5. Ja pēc līguma pieņemšanas izrādās, ka klients ir sniedzis nepareizu informāciju, uzņēmējam ir tiesības izpildīt savas saistības tikai pēc pareizu ziņu saņemšanas.

6. Uzņēmējs saskaņā ar normatīvajiem aktiem var izpētīt, vai klients var izpildīt savas maksājumu saistības, kā arī izpētīt visus faktus un faktorus, kas ir svarīgi, lai atbildīgi noslēgtu distances līgumu. Ja, pamatojoties uz šo izpēti, uzņēmējam ir nopietns pamats neslēgt līgumu, viņam ir tiesības noraidīt pasūtījumu vai pieteikumu, norādot iemeslus vai pievienot īpašus nosacījumus. Ja uzņēmējs, pamatojoties uz izpēti, noraida pieprasījumu vai tam pievieno īpašus nosacījumus, klients tiks informēts par to ne vēlāk kā 3 dienas pēc līguma noslēgšanas.

6. punkts - Cenas

1. Visas cenas, kas minētas uzņēmēja vietnē un citos uzņēmēja materiālos, ietver PVN (ja vien nav norādīts citādi) un, ja vietnē nav norādīts citādi, ir iekļautas citas piemērojamās izmaksas.

2. Pretēji iepriekšējam punktam, uzņēmējs par mainīgām cenām var piedāvāt tādus produktus vai pakalpojumus, kuru cenas ir saistītas ar finanšu tirgus svārstībām, kuras uzņēmējs nevar ietekmēt. Šī saikne ar svārstībām un fakts, ka norādītās cenas ir mērķa cenas, tiks norādīti piedāvājumā.

3. Uzņēmējs var mainīt cenas 2 nedēļas pēc līguma noslēgšanas. Klientiem, kuri nepiekrīt izmaiņām, ir tiesības lauzt līgumu, ja uzņēmējs par to nemaksā.

4. Papildu izmaksas, piemēram, maksa par piegādi un maksājumu izmaksas tiks minēti vietnē un tiks parādīti pasūtīšanas procesā.

7. punkts - Līguma izpilde un papildu garantija

1. Uzņēmējs garantē, ka piegādātie produkti un pakalpojumi atbilst līgumam, saprotot, ka nelielas nozarē pieļautās novirzes attiecībā uz noteiktiem izmēriem, svaru, daudzumu, krāsas izmaiņām un nelielām savstarpējām krāsu novirzēm utt. netiek uzskatītas par trūkumiem.

2. Klientam ir jāpārbauda saņemtās preces piegādes brīdī, un klientam jāpārbauda, vai piegādātās preces atbilst līguma nosacījumiem. Tas ietver:

- vai ir piegādātas pareizās preces;

- vai piegādātās preces daudzuma un skaita ziņā atbilst norunātajam;

- vai piegādātās preces atbilst prasībām, kuras var izvirzīt normālai lietošanai un / vai komerciāliem mērķiem.

Redzamu defektu vai trūkumu gadījumā klientam par tiem jāpaziņo uzņēmējam 14 dienu laikā pēc piegādes. Ja tiek atklāti neredzami defekti vai trūkumi, klientam par tiem jāziņo uzņēmējam vēlākais 14 dienu laikā pēc tam, kad viņš tos atklāja. Ja klients to nedara, viņam vairs nav tiesību uz jebkādu remontu, maiņu, kompensāciju un / vai naudas atmaksu par šiem defektiem.

3. Ja uzņēmējs sūdzību uzskata par pamatotu, attiecīgie produkti pēc apspriešanās ar klientu tiks salaboti, nomainīti vai (daļēji) atmaksāti. Tādējādi uzņēmējs var novirzīt klientu pie ražotāja vai piegādātāja.

8. punkts - Piegāde un izpilde

1. Atbilstoši tam, kas šajā sakarā ir noteikts šo noteikumu un nosacījumu 3. punktā, uzņēmējs ar atbilstošu ātrumu izpildīs pieņemtos pasūtījumus.

2. Uzņēmējam ir tiesības piesaistīt trešās personas, ja tas nepieciešams līgumā noteikto pienākumu veikšanai.

3. Norādītie piegādes termiņi ir jāinterpretē kā pienākums veikt saprātīgas pūles, un tie tiek uzskatīti par aptuveniem. Uzņēmējs var brīvi izvēlēties pārvadātāju. Izņemot gadījumus, kad pārdevējs ir izdarījis tīšu vai apzinātu neapdomību, piegādes laika pārsniegšana klientam nekad nedod tiesības uz jebkāda veida kompensāciju.

4. Uzņēmējs patur tiesības piegādāt pārdotos produktus pa daļām.

5. Produktu sabojāšanas un / vai nozaudēšanas risks gulstas uz uzņēmēju līdz piegādes brīdim klientam, ja vien nav skaidri norunāts citādi. Ja klients piekrīt pieņemt produktus, risks tiek nodots, nododot produktus.

6. Ja klients vai tā izraudzīta trešā persona nav paredzētajā piegādes adresē norunātajā laikā, lai saņemtu produktus, uzņēmējam ir tiesības produktus paņemt atpakaļ. Konsultējoties ar klientu, uzņēmējs par papildu samaksu var piedāvāt produktus klientam citā laikā un / vai dienā. Ja izrādās, ka piegāde nav iespējama, maksājuma saistības netiks atceltas un visas papildu izmaksas, ieskaitot atgriešanas izmaksas, tiks iekasētas no klienta.

9. punkts - Paplašināti darījumi: ilgums, izbeigšana un pagarināšana

Izbeigšana

1. Klients vienmēr var izbeigt līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir paredzēts produktu, digitālā satura vai pakalpojumu regulārai piegādei saskaņā ar izbeigšanas noteikumiem un uzteikuma termiņu, kas nepārsniedz divus mēnešus.

2. Klients vienmēr var izbeigt līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku un ir paredzēts produktu (ieskaitot elektrību), digitālā satura vai pakalpojumu regulārai piegādei, noteiktā perioda beigās, ievērojot šim mērķim paredzētos izbeigšanas noteikumus un paziņojuma termiņu, kas nepārsniedz divus mēnešus.

3. Klients var rakstiski lauzt iepriekšējos punktos minētos līgumus.

Pagarināšana:

4. Līgums, kas noslēgts uz noteiktu laiku un paredzēts produktu (ieskaitot elektrību), digitālā satura vai pakalpojumu regulārai piegādei, tiks automātiski pagarināts uz to pašu noteikto periodu.

5. Minētie uzteikuma periodi attiecas arī uz uzņēmēju.

10. punkts - Maksājums

1. Klienta pienākums ir samaksāt uzņēmējam pasūtīšanas laikā un ar vietnē norādītajiem maksājuma veidiem. Uzņēmējs var brīvi piedāvāt dažādas norēķinu metodes, kuras laiku pa laikam var mainīties. Ciktāl nav noteikts citādi, klientam ir pienākums samaksāt 14 dienu laikā pēc piegādes.

2. Ja klients laicīgi nepilda savas maksājuma saistības, par tām nekavējoties atbild likums, nepieprasot paziņojumu par saistību neizpildi. Uzņēmējam ir tiesības palielināt maksājamo summu ar likumā noteikto procentu likmi, un uzņēmējs ir tiesīgs iekasēt no klienta ārpustiesas piedziņas izdevumus, kas viņam radušies.

11. punkts - Īpašumtiesību saglabāšana

1. Piegādātās preces paliek uzņēmēja īpašumā, līdz klients pilnībā samaksā apmaksājamo summu.

12. punkts - Atbildība

1. Ievērojot tīšu vai rupju nolaidību, uzņēmēja kopējā atbildība pret klientu pārkāpuma dēļ, kas attiecināms uz līguma neizpildi, aprobežojas ar kompensāciju, nepārsniedzot maksimālo summu, kas paredzēta šim līgumam (ieskaitot PVN). Ilgtermiņa līguma gadījumā minētā atbildība aprobežojas ar summas atlīdzināšanu, kuru klients uzņēmējam bija parādā 3 mēnešus pirms notikuma, kas izraisīja zaudējumus.

2. Uzņēmējs neuzņemas atbildību pret klientu par netiešu kaitējumu, tostarp, bet ne tikai, no tā izrietošiem zaudējumiem, peļņas zaudēšanu, zaudētiem ietaupījumiem, datu zudumiem vai zaudējumiem uzņēmējdarbības pārtraukšanas dēļ.

3. Klients atlīdzina uzņēmējam jebkādas prasības attiecībā uz trešajām personām, izņemot gadījumus, kad uzņēmējs vai uzņēmēja likumīgais direktors ir izdarījis tīšu vai apzinātu neapdomību.

4. Iepriekšējie punkti neattiecas uz zaudējumiem, kas klientam radušies, pārdodot no uzņēmēja nopirktus kļūdainus produktus, ja klienta klienti apņemas pret viņiem vērsties tiesā.

5. Ja vien līguma izpilde noteikti nav iespējama, uzņēmēja atbildība par līgumsaistību pārkāpumu var rasties tikai tad, ja klients nekavējoties rakstiski informē uzņēmēju norādot saprātīgu laika posmu, lai novērstu saistību neizpildi, un izpildītājs arī turpmāk nespēj pildīt savus pienākumus. Paziņojumā par defektu jāiekļauj pēc iespējas pilnīgāks un detalizētāks defekta apraksts, lai uzņēmējam būtu iespēja atbilstoši reaģēt.

6. Jebkuru tiesību uz kompensāciju nosacījums ir tāds, ka klients uzņēmējam vienmēr pēc iespējas ātrāk ziņo rakstiski, bet ne vēlāk kā 14 dienas pēc bojājuma atklāšanas. Uz bojājumiem, par kuriem uzņēmējs nav uzzinājis šajā laika posmā, kompensācija neattiecas, ja vien klients nevar pierādīt, ka nevarēja ziņot par bojājumiem agrāk.

7. Nepārvaramas varas gadījumā uzņēmējam nav pienākuma atlīdzināt klientam nodarītos zaudējumus.

13. punkts - Sūdzību procedūra

1. Uzņēmējam ir pietiekami reklamēta sūdzību procedūra, un viņš izskatīs sūdzību saskaņā ar šo sūdzību procedūru.

2. Sūdzības par līguma izpildi jāiesniedz uzņēmējam, pilnībā un skaidri aprakstītas un saprātīgā termiņā pēc tam, kad klients ir konstatējis trūkumus.

3. Uz uzņēmējam iesniegtajām sūdzībām tiks atbildēts 14 dienu laikā, skaitot no saņemšanas dienas. Ja sūdzībai nepieciešams iepriekš paredzams ilgāks izskatīšanas laiks, uzņēmējs 14 dienu laikā atbildēs ar saņemšanas apstiprinājumu un norādi, kad klients var gaidīt plašāku atbildi.

14. punkts - Strīdi

1. Uzņēmēja un klienta līgumus, uz kuriem attiecas šie noteikumi un nosacījumi, reglamentē tikai Nīderlandes likumi.

2. Jebkurus strīdus, kas var rasties no līguma un kurus nevar atrisināt mierizlīgumā, var iesniegt vienīgi Oost-Brabant, Hertogenbošas apgabala tiesā. Tas ir pakļauts tiktāl, ciktāl obligātie jurisdikcijas noteikumi ierobežo šo izvēli. Uzņēmējs un klients var atrisināt strīdus, izmantojot saistošu padomi vai šķīrējtiesu.

 

vidaXL mājas lapas lietošanas noteikumi

Versija: 2020-06-01

Satura rādītājs

1. pants – Jēdzieni 

2. pants - Pielietojamība 

3. pants – Lietotāja konts 

4. pants – Mājas lapas lietošanas noteikumi 

5. pants – Pasūtījumi 

6. pants - Izsoles 

7. pants - Atsauksmes 

8. pants – Konta slēgšana un tīmekļa vietnes funkcionalitāte 

9. pants – Privātums un personīgā informācija 

10. pants – Intelektuālais īpašums un trešo pušu informācija 

11. pants – Atbildība 

12. pants – Dažādi 

1. pants – Jēdzieni

 • Konts: Lai veiktu pasūtījumus, piedalītos izsolēs un atstātu atsauksmes, lietotājam ir jāizveido konts.
 • Trešās puses pārdevējs(i): Trešā persona, kas piedāvā lietotājiem dažādus produktus izmantojot mājas lapu.
 • Lietotājs: Ikviens mājas lapas apmeklētājs.
 • Lietošanas noteikumi un nosacījumi: Šie vidaXL mājas lapas lietošanas noteikumi
 • Atsauksme: Ikviens lietotājs var atstāt atsauksmi par vidaXL, mājas lapu un / vai trešās puses pārdevēju(iem). 
 • Izsole: Izsoles, kas tiek veiktas vidaXL mājas lapā.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V. galvenais birojs in (5928 SK) Venlo, Mary Kingsleystraat 1.
 • Mājas lapa: tīmekļa vietne, kas atrodas zem adreses vidaxl.nl vai jebkura cita mājaslapa, URL vai programma ko izstrādājis vidaXL.

2. pants – Pielietojamība

 1. Šie noteikumi un nosacījumi ir piemērojami jebkurai mājas lapai, tostarp konta izmantošanai.
 2. Laika gaitā vidaXL patur tiesības labot šos noteikumus. Rediģētie lietošanas noteikumi stājas spēkā, tiklīdz tie ir publicēti mājas lapā. Šī iemesla dēļ, mēs iesākam regulāri pārbaudīt lietošanas noteikumus un nosacījumus. noteikumus.

3. pants – Lietotāja konts

 1. Lai veiktu pasūtījumus, piedalītos izsolēs un atstātu atsauksmes ir nepieciešams izveidot kontu. Lietotājs var izveidot kontu ievadot nepieciešamo informāciju tiešsaistes formā, kas atrodas mājas lapā. Šo formu vari atrast zem uzraksta “Jauns lietotājs?”.
 2. Lai izveidotu jaunu kontu, lietotājiem jābūt:
  1. vismaz 18 gadus veciem brīdī, kad konts tiek izveidots:
  2. derīgai e-pasta adresei.
 3. Pēc tam, kad konts ir ticis izveidots, lietotājs saņems apstiprinājuma e-pastu. Kad tas tiek izdarīts, lietotājs var ieiet savā kontā ievadot e-pasta adresi un izvēlēto parole.
 4. E-pasta adrese var tikt izmantota tikai viena konta reģistrēšanai. Konts ir stingri personisks, nav nododams citām personām un ir saistīts ar lietotāju, kas izveidoja šo kontu.
 5. Lietotājam ir jāpārliecinās, ka kontā ievadītā informācija jebkāda veida komunikācijā ar vidaXL ir precīza, pilnīga un aktuāla. Nepieciešamības gadījumā, lietotājs var mainīt personīgo informāciju savā kontā.
 6. Lietotājam nepieciešams saglabāt paroles konfidencialitāti un jāveic atbildīgie pasākumi, lai novērstu neatļautu paroles vai konta izmantošanu no trešajām personām.
 7. Lietotājam ir pienākums nekavējoties ziņot vidaXL par paroles nozaudēšanu, zādzību vai (iespējams) ļaunprātīgu vai neatļautu paroles un / vai konta izmantošanu, ko veic trešās puses personas. Līdz brīdim, kas informācija tiks nodota vidaXL, lietotājs pats ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nesankcionētas paroles un / vai konta izmantošanas rezultātā.
 8. Ja vidaXL atklāj, vai ir pamats aizdomām par nesankcionētu lietotāja konta izmantošanu no trešajām personām, vidaXL patur tiesības nekavējoties bloķēt attiecību kontu un atgūt vidaXL radītos zaudējumus. vidaXL patur tiesības saukt pie atbildības par zaudējumiem, kurus ir radījis lietotājs.

4. pants – Mājas lapas lietošanas noteikumi

 1. Lietotājs garantē, ka viņa vai viņas nodotā informācija ir precīza, pilnīga un uzticama. vidaXL patur tiesības pārbaudīt iesniegtās informācijas pareizumu un dzēst lietotāja informāciju, kas ir nepareiza vai tās precizitāte nav pierādāma.
 2. Lietotājs nav tiesīgs:
  • traucēt mājas lapas darbībai vai izmantot programmatūru, kas varētu kaitēt mājas lapas darbībai;
  • uzsākt vai veicināt darbības, kas ierobežo vai liedz izmantot mājas lapu citiem interneta lietotājiem;
  • izlikties par citu lietotāju.
 3. Lietotājs nav tiesīgs Ja nav sniegta rakstiska vidaXL atļauja, tad lietotājs nav tiesīgs kopēt vai darīt pieejam (deep-linking vai citādi) mājas lapu vai jebkuru tās daļu.

5. pants – Pasūtījumi

 1. vidaXL vispārīgie lietošanas noteikumi un nosacījumi un vidaXL preču atgriešanas noteikumi ir piemērojami visiem pasūtījumiem, kas veikti caur vidaXL mājaslapu. Lietotājs piekrīt lietošanas un preču atgriešanas noteikumiem brīdī, kad tiek izveidots konts.
 2. Visiem pasūtījumiem no trešās puses pārdevējiem, kas veikti caur mājas lapu var tikt piemēroti lietošanas un preču atgriešanas noteikumi. Tos var atrast trešās puses pārdevēja(u) lapā. Ja trešās puses pārdevējs(i) nav nodrošinājis atsevišķus noteikumus un / vai preču atgriešanas noteikumus, tad konkrētais pasūtījums tik pakļauts vidaXL vispārīgajiem noteikumiem.

6. pants - Izsoles

 1. vidaXL izsoļu noteikumi ir piemērojamo dalībai izsolēs, kas veiktas vidaXL mājaslapā. Lietotājs piekrīt šiem noteikumiem brīdī, kad tiek izveidots konts vai vismaz tad, kad lietotājs pirmo reizi piedalās izsolē.
 2. Lietotājs nekādā veidā nav tiesīgs negatīvi ietekmēt solīšanu.

7. pants - Atsauksmes

 1. Pēc pirkuma veikšanas mājas lapā, lietotājs var tikt aicināts novērtēt vidaXL, mājaslapas vai / un trešās puses pārdevēju atstājot atsauksmi. vidaXL patur tiesības, bet ne par pienākumu izvietot atsauksmi mājas lapā vai publicēt to jebkurā citā veidā, norādot vārdu, dzīvesvietu, datumu, kad lietotājs iesniedza atsauksmi.
 2. Gadījumā, ja trešā persona ievāc atsauksmi vidaXL vārdā, tad tā tiek pakļauta vispārīgajiem noteikumiem un / vai lietošanas noteikumiem.
 3. vidaXL patur tiesības nepublicēt vai izdzēst atsauksmi no mājas lapas, ja trešās puses pārdevējs spēj pierādīt:
  • pārkāpj piemērotos likumus un noteikumus;
  • pārkāpj sabiedriskās kārtības un uzvedības normas;
  • ir tikai produkta pārskats;
  • neattiecas uz trešās puses pārdevēju;
  • satur trešās puses personīgu informāciju 
  • satur URL vai reklāmu;
  • ir maldinošs.

8. pants – Konta slēgšana un tīmekļa vietnes funkcionalitāte

 1. vidaXL patur tiesības noraidīt lietotāja konta izveidi vai bloķētu to, ja tam par pamatu ir viens no šiem iemesliem:
  • nesakcionēta un ļaunprātīga konta un / vai mājas lapas lietošana;
  • izsoļu noteikumu neievērošana;
  • vispārīgo noteikumu neievērošanā kas veikta starp lietotāju un vidaXL vai / un trešās puses pārdevēju(iem).
 2. Papildus tam, vidaXL patur tiesības ierobežot, atteikt vai uz laiku bloķēt kontu, ja tiek veiktas kādas no šīm darbībām. Skat. 8.1 pantu.
 3. Visos gadījumos, vidaXL patur tiesības pārtraukt veidot vai labot dažādas mājas lapas funkcijas.

9. pants – Privātums un personīgā informācija

 1. Personīgā informācija, ko lietotājs ir iesniedzis vidaXL, piemēram, vārds, adrese, telefona numurs un epasts tiek apstrādāta vidaXL failos un ir vidaXL īpašums. Šī informāciju izmantos vidaXL, lai pārvaldītu kontu un izsoles, apstrādātu pasūtījumus, piegāde, rēķinus un iespējams pielietotu to starp trešās puses pārdevējiem.
 2. Autorizējoties savā kontā, lietotājs jebkurā brīdī var piekļūt, mainīt vai paplašināt savu personīgo informāciju.
 3. Principā vidaXL nepiegādās informāciju trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu saistības ar lietotāju. Piemēram, vidaXL nodos lietotāja vārdu, adresi, e-pasta adresi un telefona numuru trešās puses pārdevējiem tikai gadījumos, kad tas ir nepieciešams pasūtījuma izpildei. Komunikācija starp lietotāju un trešās puses pārdevēju tiek apstrādāta vidaXL saziņas sistēmā. Saraksta tiek saglabāta vidaXL serveros un vidaXL to var izmantot, lai:
  • palīdzētu lietotājam un / vai trešās puses pārdevējam gadījumos, kad rodas jautājumi un / vai problēmas
  • izvērtētu vai trešās puses pārdevējs ir izpildījis savas saistības; 
  • analizētu procesa uzlabojumus.
 4. Mājas lapa izmanto sīkdatnes. Tās tiek izmantotas, lai atcerētos lietotāja ievadītos datus. Turklāt, trešās puses sīkdatnes ir izvietotas mājas lapā.
 5. Lietotājs savā interneta pārlūkā var uzstādīt, ka mājas lapas apmeklējuma laikā tas nenodot sīkdatnes. Tas ir iespējams, bet šādos gadījumos lietotājs nevarēs izmantot visas mājas lapas sniegtās priekšrocības un piekļūt noteiktām mājas lapas daļām, piemēram, kontam.
 6. vidaXL patur tiesības uzglabāt informāciju, kas attiecas uz apmeklētāja uzvedību mājas lapā (izmantotā IP adrese un citas lietas), kad rodas aizdomas par ļaunprātīgu un nelikumīgu mājas lapas un / vai konta izmantošanu.
 7. Vairāk informācijas par lietotāja personīgo informāciju un sīkdatņu izmantošanu var atrast vidaXL privātuma politikas sadaļā, kas ir atrodama mājas lapā.

10. pants – Intelektuālais īpašums un trešo pušu informācija

 1. Ja vien nav norādīts citādi, visas tiesības, ieskaitot autortiesības un citas mājas lapas intelektuālā īpašuma tiesības pieder vidaXL, tiktāl, ja trešās personas vai licences īpašnieki kas padara informāciju pieejamu.
 2. Lietotājs ir tiesīgs konsultēties (par sniegto informāciju) ar mājas lapu un veikt personīgās informācijas kopiju, piemēram, saglabājot vai izdrukājot to. Jebkura cita izmantošana, piemēram, mājas lapas reproducēšana (tās daļu), uzglabāšana uz atsevišķa servera vai savienojumu veidošana (hyperlinks un deeplinks), bez rakstiskas vidaXL atļaujas ir kategoriski aizliegta.
 3. Mājas lapā redzamo informāciju daļēji nodrošina trešās puses, piemēram, trešās puses pārdevēji un citi lietotāji (atstājot atsauksmes). vidaXL nevar tikt saukta pie atbildības par radītajiem zaudējumiem nepareizas, neprecīzas vai nepareizas informācijas gadījumos, ko mājas lapai sniegusi trešā puse.
 4. Mājas lapa satur saites uz ārējām interneta lapām. vidaXL nevar tikt saukta pie atbildības par šo mājas lapu saturu, uz kuru tā noved.

11. pants – Atbildība

 1. Lietotājs apzinās, ka pasūtījumos, kas tiek veikti ar trešās puses pārdevēju(iem), ka pirkuma līgums tiek veikts starp lietotāju un trešās puses pārdevēju(iem) un vidaXL nenostājas nevienā pusē.
 2. vidaXL nav pienākums pārbaudīt trešās puses pārdevēju preču skaitu, kvalitāti vai kapacitāti, kas tiek piedāvātas mājas lapā un nevar tikt saukta pie atbildības par nekādiem zaudējumiem, kas rodas no fakta, ka norādītā informācija izrādījusies nepareiza vai nepilnīga.
 3. Ja vidaXL atbildība par zaudējumiem tiek pierādīta, tas šī atbildība ir visos gadījumos ierobežota līdz attiecīgā produkta cenai, kuru rēķinā norādījis trešās puses pārdevējs.
 4. vidaXL atbildība visos gadījumos ir līdz summai, ko vidaXL kompensēs radušos domstarpību gadījumā.

12. pants – Dažādi

 1. Ja viens vai vairāki no šiem lietošanas noteikumiem kļūs nesaistoši, neizpildāmi vai spēkā neesoši, citas atrunas / punkti paliks spēkā pilnā apmērā. Šādos gadījumos vidaXL aizstās novecojušos noteikumus ar jaunu atrunu.
 2. Mājas lapas, konta un šie lietošanas noteikumi pilnībā piemērojami Nīderlandes tiesību aktiem un likumiem.

 


Pielikums ( i)

Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie izsoles noteikumi

Preču atgriešanas politika

Privātuma un sīkfailu paziņojumu