Vispārējie pirkšanas noteikumi un nosacījumi, izmantojot vidaXL Marketplace

Pielikums (i)

Vispārējie pirkšanas noteikumi un nosacījumi, izmantojot vidaXL Marketplace

Noteikumi un nosacījumi Pārdevējs vidaXL

1. punkts — Definīcijas

vidaXL Marketplace 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “vidaXL Marketplace Europe BV”, kas atrodas Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Darbojas Nīderlandē ar PVN numuru NL859812108B01, tirgojot ar Tirdzniecības kameras (KvK) numuru 74214802 vietnēs vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk;

Vide

Vietne vidaXL Marketplace. Tīmekļa adrese ir “vidaXL”, kam seko valsts paplašinājums (.nl / .be / .co.uk utt.). Piemēram, www.vidaxl.nl un jebkura cita lietojumprogramma, kuru izstrādājis vidaXL Marketplace.

Platforma

Vide, kurā trešās puses Lietotājiem piedāvā produktus.

Lietotājs

Jebkurš Vides apmeklētājs

Pārdevējs

Trešā persona - juridiska vai fiziska persona -, kura piedāvā Lietotājiem produktus, izmantojot Platformu

Klients: Vides Lietotājs, kurš iegādājas preci, izmantojot Platformu.

Klients

Vides Lietotājs, kurš iegādājas preci, izmantojot Platformu.

Pirkuma līgums

Pirkuma līgums, kas rodas starp Pārdevēju un Klientu, izmantojot Platformu.

2. punkts - Piemērojamība

2.1 Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz produktu pasūtīšanu un pirkšanu no Pārdevējiem, izmantojot Platformu (turpmāk: Vispārējie pirkšanas noteikumi un nosacījumi, izmantojot vidaXL Marketplace). Ar šiem nosacījumiem var iepazīties arī vietnē vidaXL Marketplace.

2.2 Ikviens Klients, kurš Vidē pasūta produktu, kuru piedāvā Pārdevējs, piekrīt Vispārējiem pirkšanas noteikumiem un nosacījumiem, izmantojot vidaXL Marketplace.

2.3. Atkāpes no šiem Vispārējiem pirkšanas noteikumiem un nosacījumiem, izmantojot vidaXL Marketplace var noformēt rakstiski. Atlikušie noteikumi paliks pilnā spēkā un stāsies spēkā.

2.4 Šie Vispārējie pirkšanas noteikumi un nosacījumi, izmantojot vidaXL Marketplace ir piemērojami gan pircējiem, kuri tiek kvalificēti kā (vispārīgi) patērētāji, gan pircējiem, kas kvalificējami kā biznesa patērētāji.

2.5 Visas tiesības un prasības, kā noteikts šajos Vispārējos pirkšanas noteikumos un nosacījumos, izmantojot vidaXL Marketplace , un visos turpmākajos līgumos, kas tiek noslēgti par labu vidaXL Marketplace, ir noteikti arī par labu starpniekiem un citām trešajām pusēm, kuras sadarbojas ar vidaXL Marketplace, skaidri iekļaujot Pārdevēju (-us).

2.6 vidaXL Marketplace ir tiesības mainīt šos Vispārējos pirkšanas noteikumus un nosacījumus, izmantojot vidaXL Marketplace. Izmainītie nosacījumi būs piemērojami, tiklīdz tie tiks publicēti tīmekļa vietnē. Ja pircējs veic pasūtījumu, viņš piekrīt šo noteikumu un nosacījumu piemērojamībai.

3. punkts - Saziņa ar klientu

3.1 Klientam ir jāatbilst vismaz šādām prasībām:

- Klientam jābūt klienta kontam vietnē vidaXL Marketplace;

- Klientam jābūt vismaz 18 gadus vecam;

- Ar klientu var sazināties pa e-pastu.

3.2 vidaXL Marketplace vienmēr ir tiesības neapstrādāt noteiktus Pārdevēju pasūtījumus vai pievienot noteiktus nosacījumus noteiktiem pasūtījumiem.

3.3 Klients nav tiesīgs ļaut citiem izmantot savu kontu.

3.4 Klients paziņo, ka rīkojas saskaņā ar Vispārējiem pirkšanas noteikumiem un nosacījumiem, izmantojot vidaXL Marketplace un visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem.

3.5 Klients ir atbildīgs par datu pareizību savā kontā.

4. punkts - Trešo personu piedāvājumi

4.1 vidaXL Marketplace ir Pārdevēja tirdzniecības pārstāvis. Klients atzīst, ka Pirkuma līgums tiek noslēgts starp Klientu un Pārdevēju un ka vidaXL Marketplace nav vai nebūs šī līguma daļa.

4.2 Ja rodas jautājumi vai sūdzības par Klienta iegādātajiem produktiem, Klientam ir jāsazinās ar attiecīgo Pārdevēju. Klients atzīst, ka šajos gadījumos viņi nevar iesūdzēt vietni vidaXL Marketplace un ka vidaXL Marketplace nekādā veidā nav atbildīgs, tajā skaitā par iegādātā (-o) produkta (-u) trūkumiem.

5. punkts - Pasūtīšana un piegāde

5.1 Klients var veikt pasūtījumu vidaXL Marketplace, izmantojot parasto Pārdevēja piedāvātā produkta pasūtīšanas procesu.

5.2 Klients saņem rēķinu no Pārdevēja

5.3 Īpašumtiesības uz piegādātajām precēm tiks nodotas brīdī, kad Klients būs izpildījis maksājuma saistības.

6. punkts - Naudas atmaksa un samaksa 

6.1 Klients ir parādā produkta (-u) pirkšanas cenu, kas iegādāti no Pārdevēja, izmantojot platformu vidaXL Marketplace. Klients netiek atbrīvots no maksājuma pienākuma, veicot tiešu samaksu pārdevējam.

7. punkts - Noteikumi par pirkšanu no Pārdevēja (-iem)

7.1 Ja Klients iegādājas produktu no Pārdevēja, izmantojot Platformu, Klients apņemas izlasīt un pieņemt attiecīgā (-o) Pārdevēja (-u), no kura (-iem) viņi pērk vienu vai vairākus produktus izmantojot Platformu, vispārīgos pārdošanas noteikumus.

8. punkts - Informācija un datu izmantošana

8.1 Klients uzmanīgi uzraudzīs savu e-pastu, lai Klients savlaicīgi varētu ņemt vērā informāciju, ko viņiem nosūtījis vidaXL Marketplace vai Pārdevējs.

8.2 vidaXL Marketplace nav atbildīgs par jebkādu informāciju, kas savlaicīgi netiek parādīta vai šķiet neskaidra, vai par acīmredzamām kļūdām neatkarīgi no tā, no kā šī informācija rodas vai kam tā tiek sniegta.

8.3 Klients paziņo, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa vārds un adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs tiks nodoti Pārdevējam tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams Pirkuma līguma izpildei vai ja Klients tam ir devis atļauju. Pārdevējs ir tiesīgs izmantot Klienta datus tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai apstrādātu un izpildītu Pirkuma līgumu vai ja Klients ir devis atļauju datu izmantošanai.

8.4 Klients atzīst, ka vērtēšanas sistēma ir pārdošanas procesa sastāvdaļa. Klients tiks uzaicināts, izmantojot e-pastu. Klients paziņo, ka piedalīsies godprātīgi, ja izvēlēsies piedalīties. Klients garantē, ka visa viņa sniegtā informācija ir pareiza un nav maldinoša. Klients atturas sniegt un / vai pieminēt aizskarošu, draudošu un / vai apmelojošu informāciju.

8.5 vidaXL Marketplace vienmēr ir tiesības atteikties no atsauksmes ievietošanas vietnē vai izņemt to, ja atsauksme ir pretrunā ar likumiem vai noteikumiem, sabiedrisko kārtību un / vai morāli.

9. punkts - Saziņa starp Klientu un Pārdevēju

9.1 Visu saziņu starp Klientu un Pārdevēju, kas notiek caur vidaXL Marketplace, vidaXL Marketplace var apskatīt un izmantot, lai:

  • Atbalstītu Klientu un / vai Pārdevēju jautājumu un / vai problēmu gadījumā;
  • Novērtētu, vai Pārdevējs atbilst prasībām;
  • Analizētu procesa uzlabojumus

9.2 Klients dod vidaXL Marketplace atļauju glabāt, apskatīt un izmantot saziņu saskaņā ar šī punkta 1. paragrāfa noteikumiem.

10. punkts - Dažādi

10.1 vidaXL Marketplace ir tiesības ierobežot, nepiešķirt vai atsaukt noteiktas privilēģijas vai bloķēt konta izmantošanu vai iespēju veikt pasūtījumu, noraidīt vai ierobežot Pārdevēja (-u) preču iegādi, izmantojot vidaXL Marketplace, atkarībā no Klienta tirdzniecības vēstures; to var izdarīt pēc vidaXL Marketplace ieskatiem.

11. punkts - Atkāpšanās klauzula

Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem zaudē spēku vai kļūst neefektīvs, tas neietekmē pārējo noteikumu efektivitāti. Neefektīvu noteikumu uzskata par aizstātu ar efektīvu noteikumu, kas ir pēc iespējas tuvāks neefektīvajam noteikumam.

vidaXL Marketplace ir vienmēr tiesīgs pārtraukt funkcijas, kas saistītas ar Pārdevēju piedāvājumiem vidaXL Marketplace.

12. punkts - Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

 Vispārējie pirkšanas noteikumi un nosacījumi, izmantojot vidaXL Marketplace ir pakļauti vienīgi Nīderlandes likumiem. Visi strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem, tiek nodoti vienīgi Oost-Brabant apgabala tiesai, kas atrodas Hertogenbošā, ja vien likums īpaši nenosaka citu tiesu.